Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest:

NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE UŚMIECH,
NIEPUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA UŚMIECH ALEKSANDRA I JACEK GRUSZKA
UL. PIWNA 2
73-110 STARGARD

Cele i podstawy przetwarzania

 • W celu wykonania i na podstawie zawartej przez Państwa z nami umowy „Umowa o sprawowanie opieki nad dzieckiem”, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. B RODO)
 • W celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczania informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (podstawa z art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe możemy udostępnić następującym kategoriom podmiotów:

 • Firmy księgowe
 • Firmy prawnicze
 • Firmy informatyczne
 • Organom publicznym wynikających z obowiązku udostępnienia na podstawie odrębnych przepisów prawa

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Nie przekazujemy  Państwa  danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Okres przechowywania danych

 • Państwa dane pozyskane w celu zawarcia umowy „Umowa o sprawowanie opieki nad dzieckiem” przechowujemy przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się z nami kontaktowaliście w celu jej zawarcia.
 • Państwa dane pozyskane w związku z zawarciem umowy „Umowa o sprawowanie opieki nad dzieckiem” przetwarzamy do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy. Przechowujemy Państwa dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Państwem, a także po jej zakończeniu w celach:
  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • archiwizacyjnych,
  • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy

Państwa prawa

Gwarantujemy spełnienie wszystkich  praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

W szczególności przysługuje Państwu :

 • Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 • Prawo do usunięcia danych ,
 • Ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
  Jeśli uważacie, że przetwarzamy Wasze dane niezgodnie z prawem, możecie złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego,
 • Prawo do przenoszenia danych
  macie prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowany, powszechnie używanym formacie maszynowym dane osobowe Was dotyczące, które nam dostarczyliście na podstawie umowy lub Waszej zgody. Możecie też nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, pod warunkiem dostępnych środków technicznych.

W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: usmiech@przedszkole-stargard.pl
lub udaj się do naszego biura

Pamiętaj

Przed realizacją Twoich uprawnień będziemy musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.